Trung tâm Nghiên cứu
Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh Nghiệp

Trung Tâm UTDN Công Nghệ Nông Lâm
TP. Hồ Chí Minh

TTUD Tiến Bộ Khoa Học & Công Nghệ
TP.Cần Thơ


YLC

Hội Người Khuyết Tật
TP.Cần Thơ

Google Developer Group
Việt Nam


Thành Đoàn Thành Phố Cần Thơ

Liên Minh Hợp Tác Xã Việt Nam

Sở Khoa Học Và Công Nghệ Sóc Trăng


Trung Tâm Ứng Dụng KHCN Sóc Trăng

Bộ Khoa Học Và Công Nghệ